รายงานการควบคุมภายใน งวดประจำปีงบประมาณ 2560

110

ปกควบคุมภายในอบต.โคกสะอาด

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในระดับองค์กร 

ปอ.2 , ปอ.3 โคกสะอาด