ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 7 บ้านดงเจริญ และหมู่ที่ 8 บ้านนาสมบูรณ์ จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

72

ประกาศ หน้า 1-ผสาน