วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดหมายและปรารถนา คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า ที่มีประชาชนส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่หนาแน่นและสงบสุข และคาดการณ์ว่าในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุขน่าอยู่อาศัยและมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมดี จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคตดังนี้ “เป็นศูนย์กลางบริหารจัดการที่ดี สนับสนุนการศึกษา สร้างสุขภาพอนามัยที่ดี พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นพรั่งพร้อมเศรษฐกิจชุมชนเจริญก้าวหน้า หนุนนำการเป็นเขตปลอดยาเสพติด ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน”

พันธกิจ(Mission)

๑. จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งแวดล้อมที่ดี
๒. จัดให้มีการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตตามความจำเป็นขั้นพื้นฐาน
๓. จัดให้มีการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔. จัดให้มีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเอง
๕. จัดให้มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
๖. จัดให้มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการ และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหารและการจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

 

เป้าประสงค์

๑. ปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐานต่อความต้องการของประชาชนเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต
๒. พัฒนาระบบการศึกษา วัสดุอุปกรณ์สื่อการสอนที่ทันสมัย และอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓. ส่งเสริมให้ประชาชนมีการรวมกลุ่มประกอบอาชีพและส่งเสริมการตลาดสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มอาชีพและพัฒนาการเกษตร
๔.ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์และได้รับความมั่นคงปลอดภัยในทรัพย์สิน
๕.ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีให้มีประสิทธิภาพพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้เพิ่มในการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นประชาชนสามารถตรวจสอบได้
๖. จัดให้มีการพัฒนาแหล่งน้ำตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน

ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 
๑. ร้อยละระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน

๒. ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก

๓.ร้อยละของอุบัติเหตุลดลง

๔. ร้อยละของครัวเรือนมีน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค

๕.ร้อยละของปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะให้ครบทุกครัวเรือน

๖.ร้อยละของปริมาณการขยายเขตประปาและการพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำ

๗. ร้อยละของจำนวนสิ่งปลูกสร้าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

๑. จำนวนโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาด้านการศึกษา

๒. จำนวนโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมด้านศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓. จำนวนโครงการ/กิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

๔.ร้อยละของชุมชนที่มีความสงบสุขพึงปรารถนาร่วมกัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ๑. จำนวนโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมอาชีพ

๒. จำนวนโครงการ/กิจกรรมในการฝึกอาชีพ

๓. ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ

๔. ร้อยละของประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

 

๑. ร้อยละของคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น

๒. จำนวนโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการแก้ไขปัญหายาเสพติด

๓. ร้อยละของประชาชนที่มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตดีขึ้น

๔. ร้อยละของสถานที่ออกกำลังกาย

๕. ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ

๖. ร้อยละของประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขสวัสดิการทางสังคมอย่างถ้วนหน้า

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหารและการจัดการ

 

๑. จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาตนเอง

๒. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานในการพัฒนาท้องถิ่น

๓. ร้อยละของความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรและการให้บริการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

 

๑. จำนวนครั้งในการรณรงค์สร้างจิตสำนึกความตระหนักในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

๒. จำนวนกิจกรรมในการจัดการขยะ

๓.จำนวนโครงการ/กิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การนำวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน -บริการชุมชนและสังคม -เคหะและชุมชน -กองช่าง -สำนักปลัด
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น -บริการชุมชนและสังคม – การศึกษา

– การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

 

– กองการศึกษาฯ -สำนักปลัด/

– กองสวัสดิการสังคม

 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ -บริการชุมชนและสังคม – สร้างความเข้มแข็งของชุมชน -สำนักปลัด

-กองสวัสดิการสังคม

-สำนักปลัด

 

– การเศรษฐกิจ – การเกษตร -สำนักปลัด – กองคลัง

 

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสังคม -บริการชุมชนและสังคม – การรักษาความสงบภายใน

– สาธารณสุข

-สำนักปลัด

 

-สำนักปลัด

– กองคลัง

– สังคมสงเคราะห์

– สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

-กองสวัสดิการสังคม

 

-สำนักปลัด

– กองคลัง

– การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ -กองการศึกษาฯ -สำนักปลัด

– กองคลัง

– เคหะและชุมชน -กองช่าง – กองคลัง
– การดำเนินงานอื่น -งบกลาง -กองสวัสดิการสังคม – กองคลัง

 

การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองการบริหารและการจัดการ – บริหารงานทั่วไป – บริหารงานทั่วไป -สำนักปลัด

-กองคลัง

-สำนักปลัด

-กองคลัง

-กองช่าง

-กองการศึกษาฯ

-กองสวัสดิการสังคม

การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม -บริการชุมชนและสังคม – สาธารณสุข -สำนักปลัด -สำนักปลัด
– เคหะและชุมชน -กองช่าง -กองคลัง
– การเศรษฐกิจ – การเกษตร -สำนักปลัด -สำนักปลัด