ข้อมูลพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ยกฐานะจากสภาตำบลโคกสะอาด เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด  ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๙  ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไปเล่ม ๑๑๓ ตอนพิเศษ ๕๒ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคมพ.ศ. ๒๕๓๙
ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสะอาด  อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี  อยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอเมืองอุดรธานี  ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองอุดรธานีระยะทางประมาณ ๒๘ กิโลเมตรทางหลวงหมายเลข  ๒๑๖  (ถนนอุดรธานี-หนองบัวลำภู) แยกขวาที่หลักกิโลเมตรที่ ๑๖ทางเข้าเขื่อนห้วยหลวง  ถนนทางหลวงชนบท หมายเลข  อด ๓๐๗๒  ระยะทางจากถนนทางแยกถึงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดระยะทางประมาณ  ๙.๕  กิโลเมตรมีพื้นที่โดยรวม ประมาณ ๔๐ ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ๒๕,๐๐๐ไร่  โดยมีอาณาเขตติดกับพื้นที่ตำบลต่างๆดังนี้

 

ทิศเหนือ        ติดต่อกับเขตตำบลเชียงพิณ, ตำบลเมืองเพีย, อำเภอกุดจับ
ทิศใต้           ติดต่อกับตำบลหนองไฮ, ตำบลหนองบัวบาน, อำเภอหนองวัวซอ
ทิศตะวันออก   ติดต่อกับตำบลนิคมสงเคราะห์
ทิศตะวันตก     ติดต่อกับตำบลหนองบัวบาน,อำเภอหนองวัวซอ

1.ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตตำบลโคกสะอาด

ตำบลโคกสะอาด ประกอบด้วยจำนวน ๑๐ หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่  ๑ บ้านโคกสะอาด (พื้นที่ทั้งหมด)
หมู่ที่  ๒ บ้านเขื่อนห้วยหลวง (พื้นที่ทั้งหมด)
หมู่ที่  ๓ บ้านดอนปอแดง (พื้นที่ส่วนมาก)
หมู่ที่  ๔  บ้านห้วยหินลาด (พื้นที่ส่วนมาก)
หมู่ที่  ๕ บ้านนิคมฯ ๔ (พื้นที่บางส่วน)
หมู่ที่  ๖  บ้านนิคมพัฒนา ๓ (เขต ทต.นิคมสงเคราะห์)
หมู่ที่ ๗ บ้านดงเจริญ (พื้นที่ทั้งหมด)
หมู่ที่  ๘ บ้านนาสมบูรณ์ (พื้นที่ทั้งหมด)
หมู่ที่ ๙  บ้านนิคมฯ ๓ (เขต ทต.นิคมสงเคราะห์)
หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีบูรพา (พื้นที่ทั้งหมด)

 

2.องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด มีหมู่บ้านเขตรับผิดชอบ ดังนี้

ตำบลโคกสะอาดเป็นพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดแบบไม่เต็มพื้นที่เนื่องจากมีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตเทศบาลนิคมสงเคราะห์สำหรับเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล โคกสะอาดมีจำนวน ๘ หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสะอาด ปีที่จัดตั้งชุมชน/หมู่บ้าน เมื่อ พ.ศ.๒๔๗๕
หมู่ที่ ๒ บ้านเขื่อนห้วยหลวง ปีที่จัดตั้งชุมชน/หมู่บ้าน เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๖
หมู่ที่ ๓ บ้านดอนปอแดง (พื้นที่ส่วนมาก) ปีที่จัดตั้งชุมชน/หมู่บ้าน เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๖
หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยหินลาด (พื้นที่ส่วนมาก) ปีที่จัดตั้งชุมชน/หมู่บ้าน เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๓
หมู่ที่ ๕ บ้านนิคมฯ ๔ (พื้นที่บางส่วน) ปีที่จัดตั้งชุมชน/หมู่บ้าน เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๖
หมู่ที่ ๗ บ้านดงเจริญ ปีที่จัดตั้งชุมชน/หมู่บ้าน เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๘
หมู่ที่ ๘ บ้านนาสมบูรณ์ ปีที่จัดตั้งชุมชน/หมู่บ้าน เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๙
หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีบูรพา ปีที่จัดตั้งชุมชน/หมู่บ้าน เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๘

 

3.องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด มีจำนวนครัวเรือนและจำนวนประชากร ดังนี้จำนวนครัวเรือน 1,675 ครัวเรือน

จำนวนประชากรทั้งหมด 4,922 คน
หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสะอาด) จำนวน ๔๑๐ ครัวเรือน จำนวนประชากร 1,215 คน
หมู่ที่ ๒ บ้านเขื่อนห้วยหลวง จำนวน ๘๓ ครัวเรือน จำนวนประชากร 272 คน
หมู่ที่ ๓ บ้านดอนปอแดง (พื้นที่ส่วนมาก) จำนวน ๑๘๔ ครัวเรือน จำนวนประชากร 587 คน
หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยหินลาด (พื้นที่ส่วนมาก) จำนวน ๗๐ ครัวเรือน จำนวนประชากร 212 คน
หมู่ที่ ๕ บ้านนิคมฯ ๔ (พื้นที่บางส่วน) จำนวน ๔๓ ครัวเรือน จำนวนประชากร 28 คน
หมู่ที่ ๗ บ้านดงเจริญ จำนวน ๒๐๖ ครัวเรือน จำนวนประชากร 651 คน
หมู่ที่ ๘ บ้านนาสมบูรณ์ จำนวน ๒๔๕ ครัวเรือน จำนวนประชากร 802 คน
หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีบูรพา จำนวน ๔๓๔ ครัวเรือน จำนวนประชากร 1,155 คน