info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โทร.0-4221-9949account_box ทำเนียบคณะผู้บริหาร
นายธัญญ์ อุปะชาคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
โทร : 093-1935295
นายธัญญ์ อุปะชาคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
โทร : 093-1935295
นางทองแดง บุตะโคตร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
นางทองแดง บุตะโคตร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
นางสาวกาญจนา บุษราคัม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
นางสาวกาญจนา บุษราคัม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
นายสมจิตร ศิริบุญมี
เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
นายสมจิตร ศิริบุญมี
เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
account_box สมาชิกสภา
(นายประเทือง สุบรรณ์)
ประธานสภาฯ
โทร : 084-8878007
(นายประเทือง สุบรรณ์)
ประธานสภาฯ
โทร : 084-8878007
(นายเกียรติสกุล ทับทิมใส)
รองประธานสภาฯ
โทร : 087-2378166
(นายเกียรติสกุล ทับทิมใส)
รองประธานสภาฯ
โทร : 087-2378166
(นางณัฐณิชาช์ ภาคะ)
เลขานุการสภาฯ
โทร : 098-1151270
(นางณัฐณิชาช์ ภาคะ)
เลขานุการสภาฯ
โทร : 098-1151270
(นายสุรเดช นาหนองตูม)
สมาชิกสภา หมู่ 1
โทร : 083-3562665
(นายสุรเดช นาหนองตูม)
สมาชิกสภา หมู่ 1

โทร : 083-3562665
(นายกิตติทัศน์ บุริพัก)
สมาชิกสภา หมู่ 2
โทร : 063-2051294
(นายกิตติทัศน์ บุริพัก)
สมาชิกสภา หมู่ 2

โทร : 063-2051294
(นางประมวล กระบือคูณ)
สมาชิกสภา หมู่ 5
โทร : 084-4185202
(นางประมวล กระบือคูณ)
สมาชิกสภา หมู่ 5

โทร : 084-4185202
นายพูลศักดิ์ เรืองทอง
สมาชิก สภาอบต.หมู่ที่ 7
โทร : 080-1986528
นายพูลศักดิ์ เรืองทอง
สมาชิก สภาอบต.หมู่ที่ 7

โทร : 080-1986528
(นายมานิต มาพลัน)
สมาชิกสภา หมู่ 10
โทร : 092-3420456
(นายมานิต มาพลัน)
สมาชิกสภา หมู่ 10

โทร : 092-3420456
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(นายไพโรจน์ พรหมพินิจ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ ต้น)
โทร : 081-8712785
(นายไพโรจน์ พรหมพินิจ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ ต้น)
โทร : 081-8712785
(นายสาคร ศรีเฉลิม)
รองปลัด อบต.(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
โทร : 093-6491559
(นายสาคร ศรีเฉลิม)
รองปลัด อบต.(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
โทร : 093-6491559
(นางจินดา สุวรรณราช)
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทร : 081-0618989
(นางจินดา สุวรรณราช)
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

โทร : 081-0618989
(นางสินีนาฎ โสภาจิตต์)
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
โทร : 081-8728922
(นางสินีนาฎ โสภาจิตต์)
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

โทร : 081-8728922
(นายรัชพล บัวพรมมี)
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
โทร : 086-2389882
(นายรัชพล บัวพรมมี)
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

โทร : 086-2389882
(นางสาวนิมวรธร ชัยสว่างวงศ์)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
โทร : 081-9656041
(นางสาวนิมวรธร ชัยสว่างวงศ์)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

โทร : 081-9656041
(นางสาวกนกรัตน์ แก้วทอง)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
โทร : 098-9534588
(นางสาวกนกรัตน์ แก้วทอง)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)

โทร : 098-9534588
account_box สำนักปลัด
นางจินดา สุวรรณราช
หัวหน้าสำนักปลัด
นางจินดา สุวรรณราช
หัวหน้าสำนักปลัด
(นางสาวอรนุช ธรรมศิริ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(นางสาวอรนุช ธรรมศิริ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(นางสาวนัฎฤทัย กลางเสนา)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(นางสาวนัฎฤทัย กลางเสนา)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(นางสาวจิระภา พิมพ์บูรณ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(นางสาวจิระภา พิมพ์บูรณ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(สิบเอกนรินทร์ มาละอินทร์)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
(สิบเอกนรินทร์ มาละอินทร์)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
(นายธนากิต ขันเดช)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(นายธนากิต ขันเดช)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(นายไชยยา ภูหัดธรรม)
พนักงานขับรถยนต์
(นายไชยยา ภูหัดธรรม)
พนักงานขับรถยนต์
(นายเลิศศักดิ์ แก้วสุวรรณ)
คนงานทั่วไป
(นายเลิศศักดิ์ แก้วสุวรรณ)
คนงานทั่วไป
(นายเดวิช ชาติวงษ์)
คนงานทั่วไป
(นายเดวิช ชาติวงษ์)
คนงานทั่วไป
นายภูเรศวร์ บุญศรี
คนงานทั่วไป
นายภูเรศวร์ บุญศรี
คนงานทั่วไป
(ว่าง)
นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)
(ว่าง)
นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)
account_box กองคลัง
(นางสินีนาฎ โสภาจิตต์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสินีนาฎ โสภาจิตต์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางนันทิยา พรมจันทร์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางนันทิยา พรมจันทร์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
(นางสาวกัลยา แสนสุข)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
(นางสาวกัลยา แสนสุข)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
(นางสาววราภรณ์ เหล่าโสภา)
นักวิชาการคลัง
(นางสาววราภรณ์ เหล่าโสภา)
นักวิชาการคลัง
นางสาวกมลทิพย์ สมนามี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวกมลทิพย์ สมนามี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
account_box กองช่าง
(นายรัชพล บัวพรมมี)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นายรัชพล บัวพรมมี)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(ว่าง)
วิศวกรโยธา (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)
(ว่าง)
วิศวกรโยธา (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)
(ว่าง)
นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)
(ว่าง)
นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)
(นายณัฐพงษ์ ทุมวัน)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
(นายณัฐพงษ์ ทุมวัน)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาวณัฎฐณิชา แก้วทอง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นางสาวณัฎฐณิชา แก้วทอง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายคำภา รองศักดิ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายคำภา รองศักดิ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(นายอุทิศ ทองศรี)
พนักงานประจำรถขยะ
(นายอุทิศ ทองศรี)
พนักงานประจำรถขยะ
นายธวัชชัย บุญศรี
พนักงานขับรถยนต์
นายธวัชชัย บุญศรี
พนักงานขับรถยนต์
account_box กองการศึกษาฯ
(นางสาวนิมวรธร ชัยสว่างวงศ์)
ผอ.กองการศึกษา (อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)
(นางสาวนิมวรธร ชัยสว่างวงศ์)
ผอ.กองการศึกษา (อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)
นางสาวปราณี สาสนาม
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวปราณี สาสนาม
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
account_box กองสวัสดิการสังคม
(นางสาวกนกรัตน์ แก้วทอง)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ระดับต้น
(นางสาวกนกรัตน์ แก้วทอง)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ระดับต้น
(นางสาวฉัตราภา ทองเพชร)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
(นางสาวฉัตราภา ทองเพชร)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
(นายธัญญ์ อุปะชาคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
โทร : 093-1935295
(นายธัญญ์ อุปะชาคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
โทร : 093-1935295
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 111