info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โทร.0-4221-9949


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 151
account_box ทำเนียบคณะผู้บริหาร
นายไพโรจน์ พรหมพินิจ
ปลัด อบต. ปฎิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
โทร : 081-8712785
นายไพโรจน์ พรหมพินิจ
ปลัด อบต. ปฎิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
โทร : 081-8712785
(ว่าง)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
(ว่าง)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
(ว่าง)
เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
(ว่าง)
เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
account_box สมาชิกสภา
(นายธัญญ์ อุปะชาคำ)
ประธานสภาฯ
โทร : 093-4170022
(นายธัญญ์ อุปะชาคำ)
ประธานสภาฯ
โทร : 093-4170022
(นายประเสริฐ อยู่สูงเนิน)
รองประธานสภาฯ
โทร : 091-3591868
(นายประเสริฐ อยู่สูงเนิน)
รองประธานสภาฯ
โทร : 091-3591868
(นายไพโรจน์ พรหมพินิจ)
เลขานุการสภาฯ
โทร : 081-8712785
(นายไพโรจน์ พรหมพินิจ)
เลขานุการสภาฯ
โทร : 081-8712785
(นายสุรเดช นาหนองตูม)
สมาชิกสภา หมู่ 1
โทร : 083-3562665
(นายสุรเดช นาหนองตูม)
สมาชิกสภา หมู่ 1

โทร : 083-3562665
(นางศุจินทรา บุญศรี)
สมาชิกสภา หมู่ 1
โทร : 082-3098009
(นางศุจินทรา บุญศรี)
สมาชิกสภา หมู่ 1

โทร : 082-3098009
(นายแพ แสงโคตร)
สมาชิกสภา หมู่ 2
โทร : 095-7578197
(นายแพ แสงโคตร)
สมาชิกสภา หมู่ 2

โทร : 095-7578197
(นางล้วนงาม มาตรแสง)
สมาชิกสภา หมู่ 2
โทร : 088-5124842
(นางล้วนงาม มาตรแสง)
สมาชิกสภา หมู่ 2

โทร : 088-5124842
(นางสุดใจ ทับทิมใส)
สมาชิกสภา หมู่ 3
โทร : 089-9406843
(นางสุดใจ ทับทิมใส)
สมาชิกสภา หมู่ 3

โทร : 089-9406843
(นายเฉลิม ทะวะรีย์)
สมาชิกสภา หมู่ 4
โทร : 062-1577731
(นายเฉลิม ทะวะรีย์)
สมาชิกสภา หมู่ 4

โทร : 062-1577731
(นางนัยน์ปพร เยี่ยงคนไทย)
สมาชิกสภา หมู่ 4
โทร : 065-3092264
(นางนัยน์ปพร เยี่ยงคนไทย)
สมาชิกสภา หมู่ 4

โทร : 065-3092264
(นายบุญมี กระบือคูณ)
สมาชิกสภา หมู่ 5
โทร : 086-8353455
(นายบุญมี กระบือคูณ)
สมาชิกสภา หมู่ 5

โทร : 086-8353455
(นางประมวล กระบือคูณ)
สมาชิกสภา หมู่ 5
โทร : 084-4185202
(นางประมวล กระบือคูณ)
สมาชิกสภา หมู่ 5

โทร : 084-4185202
นายสมบัติ พละพร
สมาชิก สภาอบต.หมู่ที่ 7
โทร : 089-4121287
นายสมบัติ พละพร
สมาชิก สภาอบต.หมู่ที่ 7

โทร : 089-4121287
(นายใจ คนแรง)
สมาชิกสภา หมู่ 8
โทร : 080-4179264
(นายใจ คนแรง)
สมาชิกสภา หมู่ 8

โทร : 080-4179264
(นางขวัญจิตร คุณแก้ว)
สมาชิกสภา หมู่ 10
โทร : 095-1866204
(นางขวัญจิตร คุณแก้ว)
สมาชิกสภา หมู่ 10

โทร : 095-1866204
(นางสาวมณเทียร สาสิม)
สมาชิกสภา หมู่ 10
โทร : 083-1487195
(นางสาวมณเทียร สาสิม)
สมาชิกสภา หมู่ 10

โทร : 083-1487195
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(นายไพโรจน์ พรหมพินิจ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
โทร : 081-8712785
(นายไพโรจน์ พรหมพินิจ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
โทร : 081-8712785
(นายสาคร ศรีเฉลิม)
รองปลัด อบต.
โทร : 093-6491559
(นายสาคร ศรีเฉลิม)
รองปลัด อบต.
โทร : 093-6491559
(นางจินดา สุวรรณราช)
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 081-0618989
(นางจินดา สุวรรณราช)
หัวหน้าสำนักปลัด

โทร : 081-0618989
(นางสินีนาฎ โสภาจิตต์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-8728922
(นางสินีนาฎ โสภาจิตต์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร : 081-8728922
(นายรัชพล บัวพรมมี)
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 086-2389882
(นายรัชพล บัวพรมมี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร : 086-2389882
(นางสาวนิมวรธร ชัยสว่างวงศ์)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร : 081-9656041
(นางสาวนิมวรธร ชัยสว่างวงศ์)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

โทร : 081-9656041
(นางสาวกนกรัตน์ แก้วทอง)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 098-9534588
(นางสาวกนกรัตน์ แก้วทอง)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

โทร : 098-9534588
account_box สำนักปลัด
นางจินดา สุวรรณราช
หัวหน้าสำนักปลัด
นางจินดา สุวรรณราช
หัวหน้าสำนักปลัด
(นางสาวอรนุช ธรรมศิริ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(นางสาวอรนุช ธรรมศิริ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(นางสาวนัฎฤทัย กลางเสนา)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(นางสาวนัฎฤทัย กลางเสนา)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(นางสาวจิระภา พิมพ์บูรณ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(นางสาวจิระภา พิมพ์บูรณ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(สิบเอกนรินทร์ มาละอินทร์)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
(สิบเอกนรินทร์ มาละอินทร์)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
(นายธนากิต ขันเดช)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(นายธนากิต ขันเดช)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(นายไชยยา ภูหัดธรรม)
พนักงานขับรถยนต์
(นายไชยยา ภูหัดธรรม)
พนักงานขับรถยนต์
(นายเลิศศักดิ์ แก้วสุวรรณ)
คนงานทั่วไป
(นายเลิศศักดิ์ แก้วสุวรรณ)
คนงานทั่วไป
(นายเดวิช ชาติวงษ์)
คนงานทั่วไป
(นายเดวิช ชาติวงษ์)
คนงานทั่วไป
นายภูเรศวร์ บุญศรี
คนงานทั่วไป
นายภูเรศวร์ บุญศรี
คนงานทั่วไป
(ว่าง)
นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)
(ว่าง)
นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)
account_box กองคลัง
(นางสินีนาฎ โสภาจิตต์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสินีนาฎ โสภาจิตต์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางนันทิยา พรมจันทร์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางนันทิยา พรมจันทร์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
(นางสาวกัลยา แสนสุข)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
(นางสาวกัลยา แสนสุข)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
(นางสาววราภรณ์ เหล่าโสภา)
นักวิชาการคลัง
(นางสาววราภรณ์ เหล่าโสภา)
นักวิชาการคลัง
นางสาวกมลทิพย์ สมนามี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวกมลทิพย์ สมนามี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
account_box กองช่าง
(นายรัชพล บัวพรมมี)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นายรัชพล บัวพรมมี)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(ว่าง)
วิศวกรโยธา (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)
(ว่าง)
วิศวกรโยธา (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)
(ว่าง)
นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)
(ว่าง)
นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)
(นายณัฐพงษ์ ทุมวัน)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
(นายณัฐพงษ์ ทุมวัน)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาวณัฎฐณิชา แก้วทอง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นางสาวณัฎฐณิชา แก้วทอง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายคำภา รองศักดิ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายคำภา รองศักดิ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(นายอุทิศ ทองศรี)
พนักงานประจำรถขยะ
(นายอุทิศ ทองศรี)
พนักงานประจำรถขยะ
นายธวัชชัย บุญศรี
พนักงานขับรถยนต์
นายธวัชชัย บุญศรี
พนักงานขับรถยนต์
account_box กองการศึกษาฯ
(นางสาวนิมวรธร ชัยสว่างวงศ์)
ผอ.กองการศึกษา (อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)
(นางสาวนิมวรธร ชัยสว่างวงศ์)
ผอ.กองการศึกษา (อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)
นางสาวปราณี สาสนาม
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวปราณี สาสนาม
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
account_box กองสวัสดิการสังคม
(นางสาวกนกรัตน์ แก้วทอง)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ระดับต้น
(นางสาวกนกรัตน์ แก้วทอง)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ระดับต้น
(นางสาวฉัตราภา ทองเพชร)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
(นางสาวฉัตราภา ทองเพชร)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
(นายไพโรจน์ พรหมพินิจ)
ปลัดอบต.ปฎิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
โทร : 081-8712785
(นายไพโรจน์ พรหมพินิจ)
ปลัดอบต.ปฎิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
โทร : 081-8712785