องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
account_box ทำเนียบคณะผู้บริหาร
นายธัญญ์ อุปะชาคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
โทร : 093-1935295
นางทองแดง บุตะโคตร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
โทร : 0843243289
นางสาวกาญจนา บุษราคัม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
โทร : 0813208589
นายสมจิตร ศิริบุญมี
เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
โทร : 0811640769
account_box สมาชิกสภา
(นายประเทือง สุบรรณ์)
ประธานสภาฯ
โทร : 084-8878007
(นายเกียรติสกุล ทับทิมใส)
รองประธานสภาฯ
โทร : 087-2378166
(นางณัฐณิชาช์ ภาคะ)
เลขานุการสภาฯ
โทร : 098-1151270
(นายสุรเดช นาหนองตูม)
สมาชิกสภา หมู่ 1
โทร : 083-3562665
(นายกิตติทัศน์ บุริพัก)
สมาชิกสภา หมู่ 2
โทร : 063-2051294
(นางประมวล กระบือคูณ)
สมาชิกสภา หมู่ 5
โทร : 084-4185202
นายพูลศักดิ์ เรืองทอง
สมาชิก สภาอบต.หมู่ที่ 7
โทร : 080-1986528
(นายมานิต มาพลัน)
สมาชิกสภา หมู่ 10
โทร : 092-3420456
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(นายสมบัติ บุญณะสิทธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ ต้น)
โทร : 089-8430273
(นายสาคร ศรีเฉลิม)
รองปลัด อบต.(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
โทร : 093-6491559
(นางจินดา สุวรรณราช)
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทร : 081-0618989
(นางสินีนาฎ โสภาจิตต์)
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
โทร : 081-8728922
(นายรัชพล บัวพรมมี)
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
โทร : 086-2389882
(นางสาวนิมวรธร ชัยสว่างวงศ์)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
โทร : 081-9656041
(นางสาวกนกรัตน์ แก้วทอง)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
โทร : 098-9534588
account_box สำนักปลัด
นางจินดา สุวรรณราช
หัวหน้าสำนักปลัด
(นางสาวอรนุช ธรรมศิริ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(นางสาวนัฎฤทัย กลางเสนา)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(นางสาวจิระภา พิมพ์บูรณ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(สิบเอกนรินทร์ มาละอินทร์)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางอภิญญา พ่อบำรุง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
(นายธนากิต ขันเดช)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(นายไชยยา ภูหัดธรรม)
พนักงานขับรถยนต์
(นายเลิศศักดิ์ แก้วสุวรรณ)
คนงานทั่วไป
นายภูเรศวร์ บุญศรี
คนงานทั่วไป
account_box กองคลัง
(นางสินีนาฎ โสภาจิตต์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
ว่าง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางสาวธนาพร สาโรช
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางนันทิยา พรมจันทร์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
(นางสาววราภรณ์ เหล่าโสภา)
นักวิชาการคลัง
นางสาวกมลทิพย์ สมนามี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
account_box กองช่าง
(นายรัชพล บัวพรมมี)
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายปฏิภาน เสือพาดกร
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
นายคุณานนท์ นันตะ
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
(นายณัฐพงษ์ ทุมวัน)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาวณัฎฐณิชา แก้วทอง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายคำภา รองศักดิ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(นายอุทิศ ทองศรี)
พนักงานประจำรถขยะ
นายธวัชชัย บุญศรี
พนักงานขับรถยนต์
account_box กองการศึกษาฯ
(นางสาวนิมวรธร ชัยสว่างวงศ์)
ผอ.กองการศึกษา (อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)
นางสาวปราณี สาสนาม
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
account_box กองสวัสดิการสังคม
(นางสาวกนกรัตน์ แก้วทอง)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ระดับต้น
(นางสาวฉัตราภา ทองเพชร)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวสุบุญญา วรรณอมรกุล
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ