info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โทร.0-4221-9949สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 45
เมื่อวาน 113
เดือนนี้ 3,809
เดือนที่แล้ว 5,891
ทั้งหมด 25,143

account_box ทำเนียบคณะผู้บริหาร
นางสาวบัวใส คุณสมบัติ
ปลัด อบต. ปฎิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
นางสาวบัวใส คุณสมบัติ
ปลัด อบต. ปฎิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
นายสาคร ศรีเฉลิม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
นายสาคร ศรีเฉลิม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
(ว่าง)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
(ว่าง)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
(ว่าง)
เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
(ว่าง)
เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
account_box สมาชิกสภา
(นายธัญญ์ อุปะชาคำ)
ประธานสภาฯ
(นายธัญญ์ อุปะชาคำ)
ประธานสภาฯ
(นายประเสริฐ อยู่สูงเนิน)
รองประธานสภาฯ
(นายประเสริฐ อยู่สูงเนิน)
รองประธานสภาฯ
(นายประเทือง สุบรรณ์)
เลขานุการสภาฯ
(นายประเทือง สุบรรณ์)
เลขานุการสภาฯ
(นายสุรเดช นาหนองตูม)
สมาชิกสภา หมู่ 1
(นายสุรเดช นาหนองตูม)
สมาชิกสภา หมู่ 1
(นางศุจินทรา บุญศรี)
สมาชิกสภา หมู่ 1
(นางศุจินทรา บุญศรี)
สมาชิกสภา หมู่ 1
(นายแพ แสงโคตร)
สมาชิกสภา หมู่ 2
(นายแพ แสงโคตร)
สมาชิกสภา หมู่ 2
(นางล้วนงาม มาตรแสง)
สมาชิกสภา หมู่ 2
(นางล้วนงาม มาตรแสง)
สมาชิกสภา หมู่ 2
(นางสุดใจ ทับทิมใส)
สมาชิกสภา หมู่ 3
(นางสุดใจ ทับทิมใส)
สมาชิกสภา หมู่ 3
(นายเฉลิม ทะวะรีย์)
สมาชิกสภา หมู่ 4
(นายเฉลิม ทะวะรีย์)
สมาชิกสภา หมู่ 4
(นางนัยน์ปพร เยี่ยงคนไทย)
สมาชิกสภา หมู่ 4
(นางนัยน์ปพร เยี่ยงคนไทย)
สมาชิกสภา หมู่ 4
(นายบุญมี กระบือคูณ)
สมาชิกสภา หมู่ 5
(นายบุญมี กระบือคูณ)
สมาชิกสภา หมู่ 5
(นางประมวล กระบือคูณ)
สมาชิกสภา หมู่ 5
(นางประมวล กระบือคูณ)
สมาชิกสภา หมู่ 5
นายสมบัติ พละพร
สมาชิก สภาอบต.หมู่ที่ 7
นายสมบัติ พละพร
สมาชิก สภาอบต.หมู่ที่ 7
(นายใจ คนแรง)
สมาชิกสภา หมู่ 8
(นายใจ คนแรง)
สมาชิกสภา หมู่ 8
(นางขวัญจิตร คุณแก้ว)
สมาชิกสภา หมู่ 10
(นางขวัญจิตร คุณแก้ว)
สมาชิกสภา หมู่ 10
(นางสาวมณเทียร สาสิม)
สมาชิกสภา หมู่ 10
(นางสาวมณเทียร สาสิม)
สมาชิกสภา หมู่ 10
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(นางสาวบัวใส คุณสมบัติ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
(นางสาวบัวใส คุณสมบัติ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
(นายสาคร ศรีเฉลิม)
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทนปลัด อบต.ปฎิบัติหน้าที่ นายก อบต.
(นายสาคร ศรีเฉลิม)
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทนปลัด อบต.ปฎิบัติหน้าที่ นายก อบต.
(นางจินดา สุวรรณราช)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นางจินดา สุวรรณราช)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นางสินีนาฎ โสภาจิตต์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสินีนาฎ โสภาจิตต์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นายรัชพล บัวพรมมี)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายรัชพล บัวพรมมี)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นางสาวนิมวรธร ชัยสว่างวงศ์)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
(นางสาวนิมวรธร ชัยสว่างวงศ์)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
(นางสาวกนกรัตน์ แก้วทอง)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นางสาวกนกรัตน์ แก้วทอง)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
account_box สำนักปลัด
นางจินดา สุวรรณราช
หัวหน้าสำนักปลัด
นางจินดา สุวรรณราช
หัวหน้าสำนักปลัด
(นางสาวอรนุช ธรรมศิริ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(นางสาวอรนุช ธรรมศิริ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(นางสาวนัฎฤทัย กลางเสนา)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(นางสาวนัฎฤทัย กลางเสนา)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(นางสาวจิระภา พิมพ์บูรณ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(นางสาวจิระภา พิมพ์บูรณ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(สิบเอกนรินทร์ มาละอินทร์)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
(สิบเอกนรินทร์ มาละอินทร์)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
(นายธนากิต ขันเดช)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(นายธนากิต ขันเดช)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(ว่าง)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
(ว่าง)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
(นายไชยยา ภูหัดธรรม)
พนักงานขับรถยนต์
(นายไชยยา ภูหัดธรรม)
พนักงานขับรถยนต์
(นายเลิศศักดิ์ แก้วสุวรรณ)
คนงานทั่วไป
(นายเลิศศักดิ์ แก้วสุวรรณ)
คนงานทั่วไป
(นายเดวิช ชาติวงษ์)
คนงานทั่วไป
(นายเดวิช ชาติวงษ์)
คนงานทั่วไป
นายภูเรศวร์ บุญศรี
คนงานทั่วไป
นายภูเรศวร์ บุญศรี
คนงานทั่วไป
account_box กองคลัง
(นางสินีนาฎ โสภาจิตต์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสินีนาฎ โสภาจิตต์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางนันทิยา พรมจันทร์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางนันทิยา พรมจันทร์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
(นางสาวกัลยา แสนสุข)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
(นางสาวกัลยา แสนสุข)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
(นางสาววราภรณ์ เหล่าโสภา)
นักวิชาการคลัง
(นางสาววราภรณ์ เหล่าโสภา)
นักวิชาการคลัง
นางสาวกมลทิพย์ สมนามี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวกมลทิพย์ สมนามี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
account_box กองช่าง
(นายรัชพล บัวพรมมี)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นายรัชพล บัวพรมมี)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(ว่าง)
วิศวกรโยธา (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)
(ว่าง)
วิศวกรโยธา (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)
(ว่าง)
นายช่างโยธา
(ว่าง)
นายช่างโยธา
(นายณัฐพงษ์ ทุมวัน)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
(นายณัฐพงษ์ ทุมวัน)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาวณัฎฐณิชา แก้วทอง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นางสาวณัฎฐณิชา แก้วทอง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายคำภา รองศักดิ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายคำภา รองศักดิ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(นายอุทิศ ทองศรี)
พนักงานประจำรถขยะ
(นายอุทิศ ทองศรี)
พนักงานประจำรถขยะ
นายธวัชชัย บุญศรี
พนักงานขับรถยนต์
นายธวัชชัย บุญศรี
พนักงานขับรถยนต์
account_box กองการศึกษาฯ
(นางสาวนิมวรธร ชัยสว่างวงศ์)
ผอ.กองการศึกษา (อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)
(นางสาวนิมวรธร ชัยสว่างวงศ์)
ผอ.กองการศึกษา (อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)
นางสาวปราณี สาสนาม
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวปราณี สาสนาม
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
account_box กองสวัสดิการสังคม
(นางสาวกนกรัตน์ แก้วทอง)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ระดับต้น
(นางสาวกนกรัตน์ แก้วทอง)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ระดับต้น
(นางสาวฉัตราภา ทองเพชร)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
(นางสาวฉัตราภา ทองเพชร)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

  (นางสาวบัวใส คุณสมบัติ)
  ปลัดอบต.  ปฎิบัติหน้าที่
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

โทร 042-219949

 

email: Khoksaatsao@gmail.com