องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
account_box ทำเนียบคณะผู้บริหาร
นายธัญญ์ อุปะชาคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
โทร : 093-1935295
นางทองแดง บุตะโคตร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
โทร : 0843243289
นางสาวกาญจนา บุษราคัม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
โทร : 0813208589
นายสมจิตร ศิริบุญมี
เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
โทร : 0811640769
account_box สมาชิกสภา
(นายประเทือง สุบรรณ์)
ประธานสภาฯ
โทร : 084-8878007
(นายเกียรติสกุล ทับทิมใส)
รองประธานสภาฯ
โทร : 087-2378166
(นางณัฐณิชาช์ ภาคะ)
เลขานุการสภาฯ
โทร : 098-1151270
(นายสุรเดช นาหนองตูม)
สมาชิกสภา หมู่ 1
โทร : 083-3562665
(นายกิตติทัศน์ บุริพัก)
สมาชิกสภา หมู่ 2
โทร : 063-2051294
(นางประมวล กระบือคูณ)
สมาชิกสภา หมู่ 5
โทร : 084-4185202
นายพูลศักดิ์ เรืองทอง
สมาชิก สภาอบต.หมู่ที่ 7
โทร : 080-1986528
(นายมานิต มาพลัน)
สมาชิกสภา หมู่ 10
โทร : 092-3420456
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
ว่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ กลาง/ต้น)
(นายสาคร ศรีเฉลิม)
รองปลัด อบต.(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
โทร : 093-6491559
(นางจินดา สุวรรณราช)
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทร : 081-0618989
(นางสินีนาฎ โสภาจิตต์)
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
โทร : 081-8728922
(นายรัชพล บัวพรมมี)
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
โทร : 086-2389882
(นางสาวนิมวรธร ชัยสว่างวงศ์)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
โทร : 081-9656041
(นางสาวกนกรัตน์ แก้วทอง)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
โทร : 098-9534588
account_box สำนักปลัด
นางจินดา สุวรรณราช
หัวหน้าสำนักปลัด
ว่าง
นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฎิบัติการ/ชำนาญการ
(นางสาวนัฎฤทัย กลางเสนา)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(นางสาวจิระภา พิมพ์บูรณ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
นางอภิญญา พ่อบำรุง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
(นายธนากิต ขันเดช)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(นายไชยยา ภูหัดธรรม)
พนักงานขับรถยนต์
(นายเลิศศักดิ์ แก้วสุวรรณ)
คนงานทั่วไป
นายภูเรศวร์ บุญศรี
คนงานทั่วไป
account_box กองคลัง
(นางสินีนาฎ โสภาจิตต์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
ว่าง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางสาวธนาพร สาโรช
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางณิชาภัทร สุขสบาย
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
(นางสาววราภรณ์ เหล่าโสภา)
นักวิชาการคลัง
นางสาวกมลทิพย์ สมนามี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
account_box กองช่าง
(นายรัชพล บัวพรมมี)
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายปฏิภาน เสือพาดกร
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
นายคุณานนท์ นันตะ
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
(นายณัฐพงษ์ ทุมวัน)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาวณัฎฐณิชา แก้วทอง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายคำภา รองศักดิ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(นายอุทิศ ทองศรี)
พนักงานประจำรถขยะ
นายธวัชชัย บุญศรี
พนักงานขับรถยนต์
account_box กองการศึกษาฯ
(นางสาวนิมวรธร ชัยสว่างวงศ์)
ผอ.กองการศึกษา (อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)
นางสาวปราณี สาสนาม
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
account_box กองสวัสดิการสังคม
(นางสาวกนกรัตน์ แก้วทอง)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ระดับต้น
(นางสาวฉัตราภา ทองเพชร)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวสุบุญญา วรรณอมรกุล
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ