info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โทร.0-4221-9949
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 209
เดือนนี้ 3,855
เดือนที่แล้ว 7,764
ทั้งหมด 44,035

check_circle สถานที่ท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวประจำตำบลโคกสะอาด
รอปรับปรุง

check_circle สินค้าโอทอปของชุมชนโคกสะอาด
สินค้ากลุ่มทอผ้า
สินค้ากลุ่มอาชีพทอเสื่อ
สินค้ากลุ่มอาชีพเลี้ยงไข่ไก่
สินค้ากลุ่มอาชีพเลี้ยงปลาหมอไทย
 
info_outline วิสัยทัศน์-พันธกิจ-ยุทธศาสตร์-เป้าประสงค์
วิสัยทัศน์-พันธกิจ-ยุทธศาสตร์-เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

    องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดหมายและปรารถนา คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า ที่มีประชาชนส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่หนาแน่นและสงบสุข และคาดการณ์ว่าในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุขน่าอยู่อาศัยและมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมดี จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคตดังนี้ “เป็นศูนย์กลางบริหารจัดการที่ดี สนับสนุนการศึกษา สร้างสุขภาพอนามัยที่ดี พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นพรั่งพร้อมเศรษฐกิจชุมชนเจริญก้าวหน้า หนุนนำการเป็นเขตปลอดยาเสพติด ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน”

พันธกิจ(Mission)

๑. จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งแวดล้อมที่ดี

๒. จัดให้มีการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตตามความจำเป็นขั้นพื้นฐาน

๓. จัดให้มีการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔. จัดให้มีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเอง

๕. จัดให้มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

๖. จัดให้มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการ และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหารและการจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์

๑. ปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐานต่อความต้องการของประชาชนเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต

๒.พัฒนาระบบการศึกษา วัสดุอุปกรณ์สื่อการสอนที่ทันสมัย และอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓.ส่งเสริมให้ประชาชนมีการรวมกลุ่มประกอบอาชีพและส่งเสริมการตลาดสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มอาชีพและพัฒนาการเกษตร

๔.ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์และได้รับความมั่นคงปลอดภัยในทรัพย์สิน

๕.ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีให้มีประสิทธิภาพพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้เพิ่มในการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นประชาชนสามารถตรวจสอบได้

๖.จัดให้มีการพัฒนาแหล่งน้ำตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน


ตัวชี้วัด

 ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 

๑. ร้อยละระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน

๒. ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก

๓.ร้อยละของอุบัติเหตุลดลง

๔. ร้อยละของครัวเรือนมีน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค

๕.ร้อยละของปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะให้ครบทุกครัวเรือน

๖.ร้อยละของปริมาณการขยายเขตประปาและการพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำ

๗. ร้อยละของจำนวนสิ่งปลูกสร้าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

๑. จำนวนโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาด้านการศึกษา

๒. จำนวนโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมด้านศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓. จำนวนโครงการ/กิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

๔.ร้อยละของชุมชนที่มีความสงบสุขพึงปรารถนาร่วมกัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๑. จำนวนโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมอาชีพ

๒. จำนวนโครงการ/กิจกรรมในการฝึกอาชีพ

๓. ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ

๔. ร้อยละของประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

 

๑. ร้อยละของคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น

๒. จำนวนโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการแก้ไขปัญหายาเสพติด

๓. ร้อยละของประชาชนที่มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตดีขึ้น

๔. ร้อยละของสถานที่ออกกำลังกาย

๕. ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ

๖. ร้อยละของประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขสวัสดิการทางสังคมอย่างถ้วนหน้า

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหารและการจัดการ

 

๑. จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาตนเอง

๒. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานในการพัฒนาท้องถิ่น

๓. ร้อยละของความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรและการให้บริการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

 

๑. จำนวนครั้งในการรณรงค์สร้างจิตสำนึกความตระหนักในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

๒. จำนวนกิจกรรมในการจัดการขยะ

๓.จำนวนโครงการ/กิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 

         

info_outline ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐาน
 
ข้อมูลพื้นฐาน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ยกฐานะจากสภาตำบลโคกสะอาด เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด  ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๙  ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไปเล่ม ๑๑๓ ตอนพิเศษ ๕๒ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคมพ.ศ. ๒๕๓๙
 
ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสะอาด  อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี  อยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอเมืองอุดรธานี  ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองอุดรธานีระยะทางประมาณ ๒๘ กิโลเมตรทางหลวงหมายเลข  ๒๑๖  (ถนนอุดรธานี-หนองบัวลำภู) แยกขวาที่หลักกิโลเมตรที่ ๑๖ทางเข้าเขื่อนห้วยหลวง  ถนนทางหลวงชนบท หมายเลข  อด ๓๐๗๒  ระยะทางจากถนนทางแยกถึงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดระยะทางประมาณ  ๙.๕  กิโลเมตรมีพื้นที่โดยรวม ประมาณ ๔๐ ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ๒๕,๐๐๐ไร่  โดยมีอาณาเขตติดกับพื้นที่ตำบลต่างๆดังนี้
 
– ทิศเหนือ        ติดต่อกับเขตตำบลเชียงพิณ, ตำบลเมืองเพีย, อำเภอกุดจับ
– ทิศใต้           ติดต่อกับตำบลหนองไฮ, ตำบลหนองบัวบาน, อำเภอหนองวัวซอ
– ทิศตะวันออก   ติดต่อกับตำบลนิคมสงเคราะห์
– ทิศตะวันตก     ติดต่อกับตำบลหนองบัวบาน,อำเภอหนองวัวซอ
 
1.ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตตำบลโคกสะอาด
ตำบลโคกสะอาด ประกอบด้วยจำนวน ๑๐ หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่  ๑ บ้านโคกสะอาด (พื้นที่ทั้งหมด)
หมู่ที่  ๒ บ้านเขื่อนห้วยหลวง (พื้นที่ทั้งหมด)
หมู่ที่  ๓ บ้านดอนปอแดง (พื้นที่ส่วนมาก)
หมู่ที่  ๔  บ้านห้วยหินลาด (พื้นที่ส่วนมาก)
หมู่ที่  ๕ บ้านนิคมฯ ๔ (พื้นที่บางส่วน)
หมู่ที่  ๖  บ้านนิคมพัฒนา ๓ (เขต ทต.นิคมสงเคราะห์)
หมู่ที่ ๗ บ้านดงเจริญ (พื้นที่ทั้งหมด)
หมู่ที่  ๘ บ้านนาสมบูรณ์ (พื้นที่ทั้งหมด)
หมู่ที่ ๙  บ้านนิคมฯ ๓ (เขต ทต.นิคมสงเคราะห์)
หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีบูรพา (พื้นที่ทั้งหมด)
 
2.องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด มีหมู่บ้านเขตรับผิดชอบ ดังนี้
ตำบลโคกสะอาดเป็นพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดแบบไม่เต็มพื้นที่เนื่องจากมีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตเทศบาลนิคมสงเคราะห์สำหรับเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล โคกสะอาดมีจำนวน ๘ หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสะอาด ปีที่จัดตั้งชุมชน/หมู่บ้าน เมื่อ พ.ศ.๒๔๗๕
หมู่ที่ ๒ บ้านเขื่อนห้วยหลวง ปีที่จัดตั้งชุมชน/หมู่บ้าน เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๖
หมู่ที่ ๓ บ้านดอนปอแดง (พื้นที่ส่วนมาก) ปีที่จัดตั้งชุมชน/หมู่บ้าน เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๖
หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยหินลาด (พื้นที่ส่วนมาก) ปีที่จัดตั้งชุมชน/หมู่บ้าน เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๓
หมู่ที่ ๕ บ้านนิคมฯ ๔ (พื้นที่บางส่วน) ปีที่จัดตั้งชุมชน/หมู่บ้าน เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๖
หมู่ที่ ๗ บ้านดงเจริญ ปีที่จัดตั้งชุมชน/หมู่บ้าน เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๘
หมู่ที่ ๘ บ้านนาสมบูรณ์ ปีที่จัดตั้งชุมชน/หมู่บ้าน เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๙
หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีบูรพา ปีที่จัดตั้งชุมชน/หมู่บ้าน เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๘
 
3.องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด มีจำนวนครัวเรือนและจำนวนประชากร ดังนี้จำนวนครัวเรือน 1,675 ครัวเรือน
จำนวนประชากรทั้งหมด 4,922 คน
หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสะอาด) จำนวน ๔๑๐ ครัวเรือน จำนวนประชากร 1,215 คน
หมู่ที่ ๒ บ้านเขื่อนห้วยหลวง จำนวน ๘๓ ครัวเรือน จำนวนประชากร 272 คน
หมู่ที่ ๓ บ้านดอนปอแดง (พื้นที่ส่วนมาก) จำนวน ๑๘๔ ครัวเรือน จำนวนประชากร 587 คน
หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยหินลาด (พื้นที่ส่วนมาก) จำนวน ๗๐ ครัวเรือน จำนวนประชากร 212 คน
หมู่ที่ ๕ บ้านนิคมฯ ๔ (พื้นที่บางส่วน) จำนวน ๔๓ ครัวเรือน จำนวนประชากร 28 คน
หมู่ที่ ๗ บ้านดงเจริญ จำนวน ๒๐๖ ครัวเรือน จำนวนประชากร 651 คน
หมู่ที่ ๘ บ้านนาสมบูรณ์ จำนวน ๒๔๕ ครัวเรือน จำนวนประชากร 802 คน
หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีบูรพา จำนวน ๔๓๔ ครัวเรือน จำนวนประชากร 1,155 คน
 

บุคลากรภายใน
info_outline ผู้บริหารองค์กร
(นายไพโรจน์ พรหมพินิจ)
ปลัดอบต.ปฎิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
โทร : 081-8712785
(นายไพโรจน์ พรหมพินิจ)
ปลัดอบต.ปฎิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
โทร : 081-8712785