info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โทร.0-4221-9949สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 64
เมื่อวาน 132
เดือนนี้ 3,828
เดือนที่แล้ว 5,910
ทั้งหมด 25,162

check_circle สถานที่ท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวประจำตำบลโคกสะอาด

รอปรับปรุง
29 มิถุนายน 2563
สถานที่ท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวประจำตำบลโคกสะอาด

รอปรับปรุง
29 มิถุนายน 2563
check_circle สินค้าโอทอปของชุมชนโคกสะอาด
สินค้ากลุ่มทอผ้า
สินค้ากลุ่มอาชีพทอเสื่อ
สินค้ากลุ่มอาชีพเลี้ยงไข่ไก่
สินค้ากลุ่มอาชีพเลี้ยงปลาหมอไทย
 
info_outline วิสัยทัศน์-พันธกิจ-ยุทธศาสตร์-เป้าประสงค์
วิสัยทัศน์-พันธกิจ-ยุทธศาสตร์-เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

    องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดหมายและปรารถนา คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า ที่มีประชาชนส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่หนาแน่นและสงบสุข และคาดการณ์ว่าในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุขน่าอยู่อาศัยและมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมดี จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคตดังนี้ “เป็นศูนย์กลางบริหารจัดการที่ดี สนับสนุนการศึกษา สร้างสุขภาพอนามัยที่ดี พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นพรั่งพร้อมเศรษฐกิจชุมชนเจริญก้าวหน้า หนุนนำการเป็นเขตปลอดยาเสพติด ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน”

พันธกิจ(Mission)

๑. จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งแวดล้อมที่ดี

๒. จัดให้มีการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตตามความจำเป็นขั้นพื้นฐาน

๓. จัดให้มีการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔. จัดให้มีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเอง

๕. จัดให้มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

๖. จัดให้มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการ และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหารและการจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์

๑. ปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐานต่อความต้องการของประชาชนเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต

๒.พัฒนาระบบการศึกษา วัสดุอุปกรณ์สื่อการสอนที่ทันสมัย และอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓.ส่งเสริมให้ประชาชนมีการรวมกลุ่มประกอบอาชีพและส่งเสริมการตลาดสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มอาชีพและพัฒนาการเกษตร

๔.ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์และได้รับความมั่นคงปลอดภัยในทรัพย์สิน

๕.ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีให้มีประสิทธิภาพพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้เพิ่มในการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นประชาชนสามารถตรวจสอบได้

๖.จัดให้มีการพัฒนาแหล่งน้ำตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน

27 เมษายน 2563
ตัวชี้วัด

 ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 

๑. ร้อยละระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน

๒. ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก

๓.ร้อยละของอุบัติเหตุลดลง

๔. ร้อยละของครัวเรือนมีน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค

๕.ร้อยละของปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะให้ครบทุกครัวเรือน

๖.ร้อยละของปริมาณการขยายเขตประปาและการพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำ

๗. ร้อยละของจำนวนสิ่งปลูกสร้าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

๑. จำนวนโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาด้านการศึกษา

๒. จำนวนโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมด้านศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓. จำนวนโครงการ/กิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

๔.ร้อยละของชุมชนที่มีความสงบสุขพึงปรารถนาร่วมกัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๑. จำนวนโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมอาชีพ

๒. จำนวนโครงการ/กิจกรรมในการฝึกอาชีพ

๓. ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ

๔. ร้อยละของประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

 

๑. ร้อยละของคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น

๒. จำนวนโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการแก้ไขปัญหายาเสพติด

๓. ร้อยละของประชาชนที่มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตดีขึ้น

๔. ร้อยละของสถานที่ออกกำลังกาย

๕. ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ

๖. ร้อยละของประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขสวัสดิการทางสังคมอย่างถ้วนหน้า

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหารและการจัดการ

 

๑. จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาตนเอง

๒. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานในการพัฒนาท้องถิ่น

๓. ร้อยละของความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรและการให้บริการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

 

๑. จำนวนครั้งในการรณรงค์สร้างจิตสำนึกความตระหนักในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

๒. จำนวนกิจกรรมในการจัดการขยะ

๓.จำนวนโครงการ/กิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 

         
27 เมษายน 2563
วิสัยทัศน์-พันธกิจ-ยุทธศาสตร์-เป้าประสงค์
วิสัยทัศน์-พันธกิจ-ยุทธศาสตร์-เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

    องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดหมายและปรารถนา คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า ที่มีประชาชนส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่หนาแน่นและสงบสุข และคาดการณ์ว่าในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุขน่าอยู่อาศัยและมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมดี จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคตดังนี้ “เป็นศูนย์กลางบริหารจัดการที่ดี สนับสนุนการศึกษา สร้างสุขภาพอนามัยที่ดี พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นพรั่งพร้อมเศรษฐกิจชุมชนเจริญก้าวหน้า หนุนนำการเป็นเขตปลอดยาเสพติด ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน”

พันธกิจ(Mission)

๑. จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งแวดล้อมที่ดี

๒. จัดให้มีการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตตามความจำเป็นขั้นพื้นฐาน

๓. จัดให้มีการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔. จัดให้มีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเอง

๕. จัดให้มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

๖. จัดให้มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการ และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหารและการจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์

๑. ปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐานต่อความต้องการของประชาชนเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต

๒.พัฒนาระบบการศึกษา วัสดุอุปกรณ์สื่อการสอนที่ทันสมัย และอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓.ส่งเสริมให้ประชาชนมีการรวมกลุ่มประกอบอาชีพและส่งเสริมการตลาดสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มอาชีพและพัฒนาการเกษตร

๔.ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์และได้รับความมั่นคงปลอดภัยในทรัพย์สิน

๕.ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีให้มีประสิทธิภาพพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้เพิ่มในการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นประชาชนสามารถตรวจสอบได้

๖.จัดให้มีการพัฒนาแหล่งน้ำตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน

27 เมษายน 2563
ตัวชี้วัด

 ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 

๑. ร้อยละระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน

๒. ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก

๓.ร้อยละของอุบัติเหตุลดลง

๔. ร้อยละของครัวเรือนมีน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค

๕.ร้อยละของปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะให้ครบทุกครัวเรือน

๖.ร้อยละของปริมาณการขยายเขตประปาและการพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำ

๗. ร้อยละของจำนวนสิ่งปลูกสร้าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

๑. จำนวนโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาด้านการศึกษา

๒. จำนวนโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมด้านศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓. จำนวนโครงการ/กิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

๔.ร้อยละของชุมชนที่มีความสงบสุขพึงปรารถนาร่วมกัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๑. จำนวนโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมอาชีพ

๒. จำนวนโครงการ/กิจกรรมในการฝึกอาชีพ

๓. ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ

๔. ร้อยละของประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

 

๑. ร้อยละของคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น

๒. จำนวนโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการแก้ไขปัญหายาเสพติด

๓. ร้อยละของประชาชนที่มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตดีขึ้น

๔. ร้อยละของสถานที่ออกกำลังกาย

๕. ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ

๖. ร้อยละของประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขสวัสดิการทางสังคมอย่างถ้วนหน้า

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหารและการจัดการ

 

๑. จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาตนเอง

๒. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานในการพัฒนาท้องถิ่น

๓. ร้อยละของความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรและการให้บริการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

 

๑. จำนวนครั้งในการรณรงค์สร้างจิตสำนึกความตระหนักในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

๒. จำนวนกิจกรรมในการจัดการขยะ

๓.จำนวนโครงการ/กิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 

         
27 เมษายน 2563
info_outline ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐาน

 
ข้อมูลพื้นฐาน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ยกฐานะจากสภาตำบลโคกสะอาด เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด  ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๙  ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไปเล่ม ๑๑๓ ตอนพิเศษ ๕๒ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคมพ.ศ. ๒๕๓๙
 
ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสะอาด  อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี  อยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอเมืองอุดรธานี  ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองอุดรธานีระยะทางประมาณ ๒๘ กิโลเมตรทางหลวงหมายเลข  ๒๑๖  (ถนนอุดรธานี-หนองบัวลำภู) แยกขวาที่หลักกิโลเมตรที่ ๑๖ทางเข้าเขื่อนห้วยหลวง  ถนนทางหลวงชนบท หมายเลข  อด ๓๐๗๒  ระยะทางจากถนนทางแยกถึงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดระยะทางประมาณ  ๙.๕  กิโลเมตรมีพื้นที่โดยรวม ประมาณ ๔๐ ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ๒๕,๐๐๐ไร่  โดยมีอาณาเขตติดกับพื้นที่ตำบลต่างๆดังนี้
 
– ทิศเหนือ        ติดต่อกับเขตตำบลเชียงพิณ, ตำบลเมืองเพีย, อำเภอกุดจับ
– ทิศใต้           ติดต่อกับตำบลหนองไฮ, ตำบลหนองบัวบาน, อำเภอหนองวัวซอ
– ทิศตะวันออก   ติดต่อกับตำบลนิคมสงเคราะห์
– ทิศตะวันตก     ติดต่อกับตำบลหนองบัวบาน,อำเภอหนองวัวซอ
 
1.ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตตำบลโคกสะอาด
ตำบลโคกสะอาด ประกอบด้วยจำนวน ๑๐ หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่  ๑ บ้านโคกสะอาด (พื้นที่ทั้งหมด)
หมู่ที่  ๒ บ้านเขื่อนห้วยหลวง (พื้นที่ทั้งหมด)
หมู่ที่  ๓ บ้านดอนปอแดง (พื้นที่ส่วนมาก)
หมู่ที่  ๔  บ้านห้วยหินลาด (พื้นที่ส่วนมาก)
หมู่ที่  ๕ บ้านนิคมฯ ๔ (พื้นที่บางส่วน)
หมู่ที่  ๖  บ้านนิคมพัฒนา ๓ (เขต ทต.นิคมสงเคราะห์)
หมู่ที่ ๗ บ้านดงเจริญ (พื้นที่ทั้งหมด)
หมู่ที่  ๘ บ้านนาสมบูรณ์ (พื้นที่ทั้งหมด)
หมู่ที่ ๙  บ้านนิคมฯ ๓ (เขต ทต.นิคมสงเคราะห์)
หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีบูรพา (พื้นที่ทั้งหมด)
 
2.องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด มีหมู่บ้านเขตรับผิดชอบ ดังนี้
ตำบลโคกสะอาดเป็นพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดแบบไม่เต็มพื้นที่เนื่องจากมีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตเทศบาลนิคมสงเคราะห์สำหรับเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล โคกสะอาดมีจำนวน ๘ หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสะอาด ปีที่จัดตั้งชุมชน/หมู่บ้าน เมื่อ พ.ศ.๒๔๗๕
หมู่ที่ ๒ บ้านเขื่อนห้วยหลวง ปีที่จัดตั้งชุมชน/หมู่บ้าน เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๖
หมู่ที่ ๓ บ้านดอนปอแดง (พื้นที่ส่วนมาก) ปีที่จัดตั้งชุมชน/หมู่บ้าน เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๖
หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยหินลาด (พื้นที่ส่วนมาก) ปีที่จัดตั้งชุมชน/หมู่บ้าน เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๓
หมู่ที่ ๕ บ้านนิคมฯ ๔ (พื้นที่บางส่วน) ปีที่จัดตั้งชุมชน/หมู่บ้าน เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๖
หมู่ที่ ๗ บ้านดงเจริญ ปีที่จัดตั้งชุมชน/หมู่บ้าน เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๘
หมู่ที่ ๘ บ้านนาสมบูรณ์ ปีที่จัดตั้งชุมชน/หมู่บ้าน เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๙
หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีบูรพา ปีที่จัดตั้งชุมชน/หมู่บ้าน เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๘
 
3.องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด มีจำนวนครัวเรือนและจำนวนประชากร ดังนี้จำนวนครัวเรือน 1,675 ครัวเรือน
จำนวนประชากรทั้งหมด 4,922 คน
หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสะอาด) จำนวน ๔๑๐ ครัวเรือน จำนวนประชากร 1,215 คน
หมู่ที่ ๒ บ้านเขื่อนห้วยหลวง จำนวน ๘๓ ครัวเรือน จำนวนประชากร 272 คน
หมู่ที่ ๓ บ้านดอนปอแดง (พื้นที่ส่วนมาก) จำนวน ๑๘๔ ครัวเรือน จำนวนประชากร 587 คน
หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยหินลาด (พื้นที่ส่วนมาก) จำนวน ๗๐ ครัวเรือน จำนวนประชากร 212 คน
หมู่ที่ ๕ บ้านนิคมฯ ๔ (พื้นที่บางส่วน) จำนวน ๔๓ ครัวเรือน จำนวนประชากร 28 คน
หมู่ที่ ๗ บ้านดงเจริญ จำนวน ๒๐๖ ครัวเรือน จำนวนประชากร 651 คน
หมู่ที่ ๘ บ้านนาสมบูรณ์ จำนวน ๒๔๕ ครัวเรือน จำนวนประชากร 802 คน
หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีบูรพา จำนวน ๔๓๔ ครัวเรือน จำนวนประชากร 1,155 คน
 
24 เมษายน 2563
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐาน

 
ข้อมูลพื้นฐาน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ยกฐานะจากสภาตำบลโคกสะอาด เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด  ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๙  ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไปเล่ม ๑๑๓ ตอนพิเศษ ๕๒ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคมพ.ศ. ๒๕๓๙
 
ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสะอาด  อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี  อยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอเมืองอุดรธานี  ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองอุดรธานีระยะทางประมาณ ๒๘ กิโลเมตรทางหลวงหมายเลข  ๒๑๖  (ถนนอุดรธานี-หนองบัวลำภู) แยกขวาที่หลักกิโลเมตรที่ ๑๖ทางเข้าเขื่อนห้วยหลวง  ถนนทางหลวงชนบท หมายเลข  อด ๓๐๗๒  ระยะทางจากถนนทางแยกถึงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดระยะทางประมาณ  ๙.๕  กิโลเมตรมีพื้นที่โดยรวม ประมาณ ๔๐ ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ๒๕,๐๐๐ไร่  โดยมีอาณาเขตติดกับพื้นที่ตำบลต่างๆดังนี้
 
– ทิศเหนือ        ติดต่อกับเขตตำบลเชียงพิณ, ตำบลเมืองเพีย, อำเภอกุดจับ
– ทิศใต้           ติดต่อกับตำบลหนองไฮ, ตำบลหนองบัวบาน, อำเภอหนองวัวซอ
– ทิศตะวันออก   ติดต่อกับตำบลนิคมสงเคราะห์
– ทิศตะวันตก     ติดต่อกับตำบลหนองบัวบาน,อำเภอหนองวัวซอ
 
1.ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตตำบลโคกสะอาด
ตำบลโคกสะอาด ประกอบด้วยจำนวน ๑๐ หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่  ๑ บ้านโคกสะอาด (พื้นที่ทั้งหมด)
หมู่ที่  ๒ บ้านเขื่อนห้วยหลวง (พื้นที่ทั้งหมด)
หมู่ที่  ๓ บ้านดอนปอแดง (พื้นที่ส่วนมาก)
หมู่ที่  ๔  บ้านห้วยหินลาด (พื้นที่ส่วนมาก)
หมู่ที่  ๕ บ้านนิคมฯ ๔ (พื้นที่บางส่วน)
หมู่ที่  ๖  บ้านนิคมพัฒนา ๓ (เขต ทต.นิคมสงเคราะห์)
หมู่ที่ ๗ บ้านดงเจริญ (พื้นที่ทั้งหมด)
หมู่ที่  ๘ บ้านนาสมบูรณ์ (พื้นที่ทั้งหมด)
หมู่ที่ ๙  บ้านนิคมฯ ๓ (เขต ทต.นิคมสงเคราะห์)
หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีบูรพา (พื้นที่ทั้งหมด)
 
2.องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด มีหมู่บ้านเขตรับผิดชอบ ดังนี้
ตำบลโคกสะอาดเป็นพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดแบบไม่เต็มพื้นที่เนื่องจากมีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตเทศบาลนิคมสงเคราะห์สำหรับเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล โคกสะอาดมีจำนวน ๘ หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสะอาด ปีที่จัดตั้งชุมชน/หมู่บ้าน เมื่อ พ.ศ.๒๔๗๕
หมู่ที่ ๒ บ้านเขื่อนห้วยหลวง ปีที่จัดตั้งชุมชน/หมู่บ้าน เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๖
หมู่ที่ ๓ บ้านดอนปอแดง (พื้นที่ส่วนมาก) ปีที่จัดตั้งชุมชน/หมู่บ้าน เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๖
หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยหินลาด (พื้นที่ส่วนมาก) ปีที่จัดตั้งชุมชน/หมู่บ้าน เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๓
หมู่ที่ ๕ บ้านนิคมฯ ๔ (พื้นที่บางส่วน) ปีที่จัดตั้งชุมชน/หมู่บ้าน เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๖
หมู่ที่ ๗ บ้านดงเจริญ ปีที่จัดตั้งชุมชน/หมู่บ้าน เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๘
หมู่ที่ ๘ บ้านนาสมบูรณ์ ปีที่จัดตั้งชุมชน/หมู่บ้าน เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๙
หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีบูรพา ปีที่จัดตั้งชุมชน/หมู่บ้าน เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๘
 
3.องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด มีจำนวนครัวเรือนและจำนวนประชากร ดังนี้จำนวนครัวเรือน 1,675 ครัวเรือน
จำนวนประชากรทั้งหมด 4,922 คน
หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสะอาด) จำนวน ๔๑๐ ครัวเรือน จำนวนประชากร 1,215 คน
หมู่ที่ ๒ บ้านเขื่อนห้วยหลวง จำนวน ๘๓ ครัวเรือน จำนวนประชากร 272 คน
หมู่ที่ ๓ บ้านดอนปอแดง (พื้นที่ส่วนมาก) จำนวน ๑๘๔ ครัวเรือน จำนวนประชากร 587 คน
หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยหินลาด (พื้นที่ส่วนมาก) จำนวน ๗๐ ครัวเรือน จำนวนประชากร 212 คน
หมู่ที่ ๕ บ้านนิคมฯ ๔ (พื้นที่บางส่วน) จำนวน ๔๓ ครัวเรือน จำนวนประชากร 28 คน
หมู่ที่ ๗ บ้านดงเจริญ จำนวน ๒๐๖ ครัวเรือน จำนวนประชากร 651 คน
หมู่ที่ ๘ บ้านนาสมบูรณ์ จำนวน ๒๔๕ ครัวเรือน จำนวนประชากร 802 คน
หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีบูรพา จำนวน ๔๓๔ ครัวเรือน จำนวนประชากร 1,155 คน
 
24 เมษายน 2563
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

  (นางสาวบัวใส คุณสมบัติ)
  ปลัดอบต.  ปฎิบัติหน้าที่
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

โทร 042-219949

 

email: Khoksaatsao@gmail.com