องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
folder หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคลลส่วนท้องถิ่น grade
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) grade
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) grade
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 4) grade
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
insert_drive_file ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562 grade
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21

folder หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น grade
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 grade
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 4) grade
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
insert_drive_file การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร grade
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 grade
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13

folder หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
insert_drive_file ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน พ.ศ.2558 grade
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 grade
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
insert_drive_file ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 grade
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
insert_drive_file แบบประเมินผลการปฏิบัติผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่หรืออยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ)
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการและทั่วไป) grade
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18

folder หลักเกณฑ์การให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น grade
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
insert_drive_file ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 grade
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลเรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย grade
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
insert_drive_file ประกาศ ก.จ.,กท.และ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 และประกาศ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 grade
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
insert_drive_file ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.เรื่องกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 grade
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18