องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
photo โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านห้วยหินลาด หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 18
photo โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 4 หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 17
photo โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านดอนปอแดง หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 14
photo โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านเขื่อนห้วยหลวง หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 12
photo โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 11
photo โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านดงเจริญ หมู่ที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 14
photo โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านศรีบูรพา หมู่ที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 12
photo โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ร.1) ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์คู่มือการปฏิบัติตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file คำสั่ง เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบต.โคกสะอาด พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เรื่อง ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายไปยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อปเองกันปราบปราม หรือต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่นและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2565 | โดย : Admin2 | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2565 | โดย : Admin2 | เปิดอ่าน : 17
1 - 20 (ทั้งหมด 196 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10