องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เรื่อง ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายไปยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อปเองกันปราบปราม หรือต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่นและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2565 | โดย : Admin2 | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2565 | โดย : Admin2 | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2565 | โดย : Admin2 | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2566 และ งดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2565 | โดย : Admin2 | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การปฏิบัติราชการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2565 | โดย : Admin2 | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2565 | โดย : Admin2 | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุรจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2565 | โดย : Admin2 | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2565 | โดย : Admin2 | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2565 | โดย : Admin2 | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2565 | โดย : Admin2 | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศ เรื่องข้อปฎิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2565 | โดย : Admin2 | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศ รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2565
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานการควบคุมภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
1 - 20 (ทั้งหมด 166 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9