องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศ รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
photo โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2565 | โดย : กองการศึกษา | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการแก่ประชาชน ประจำเดือน มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 84
photo หนังสือด่วนที่สุดจาก ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
photo ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทย (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 17-18 เมษายน 2565)" poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เรื่อง ยกเลิกใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา/ใบกำกับภาษี poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการแก่ประชาชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 71
find_in_page โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : กองการศึกษา | เปิดอ่าน : 132
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการแก่ประชาชน ประจำเดือน มกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 66
photo ประชาสัมพันธ์ขอเชิญ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : กองการศึกษา | เปิดอ่าน : 106
photo ประชาสัมพันธ์ขอเชิญ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : กองการศึกษา | เปิดอ่าน : 91
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการประชาคมหมู่บ้าน เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file คำสั่ง เรื่อง หมอบหมายงานให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่วยเหลือกลั่นกรองงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 116
1 - 20 (ทั้งหมด 149 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8