องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการแก่ประชาชน ประจำเดือน มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 44
photo หนังสือด่วนที่สุดจาก ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
photo ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทย (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 17-18 เมษายน 2565)" poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เรื่อง ยกเลิกใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา/ใบกำกับภาษี poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการแก่ประชาชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 32
find_in_page โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : กองการศึกษา | เปิดอ่าน : 85
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการแก่ประชาชน ประจำเดือน มกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 34
photo ประชาสัมพันธ์ขอเชิญ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : กองการศึกษา | เปิดอ่าน : 62
photo ประชาสัมพันธ์ขอเชิญ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : กองการศึกษา | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการประชาคมหมู่บ้าน เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file คำสั่ง เรื่อง หมอบหมายงานให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่วยเหลือกลั่นกรองงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 82
insert_drive_file รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file คำสั่ง เรื่อง มอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file คำสั่ง เรื่อง มอบหมายงานในอำนาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่วยเหลือกลั่นกรองงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการแก่ประชาชน ประจำเดือน ธันวาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file คำสั่ง เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 104
1 - 20 (ทั้งหมด 143 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8