info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โทร.0-4221-9949สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 58
เมื่อวาน 126
เดือนนี้ 3,822
เดือนที่แล้ว 5,904
ทั้งหมด 25,156

info_outline ข้อมูลหน่วยงาน

ข้อมูลพื้นฐาน


 
ข้อมูลพื้นฐาน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ยกฐานะจากสภาตำบลโคกสะอาด เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด  ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๙  ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไปเล่ม ๑๑๓ ตอนพิเศษ ๕๒ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคมพ.ศ. ๒๕๓๙
 
ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสะอาด  อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี  อยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอเมืองอุดรธานี  ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองอุดรธานีระยะทางประมาณ ๒๘ กิโลเมตรทางหลวงหมายเลข  ๒๑๖  (ถนนอุดรธานี-หนองบัวลำภู) แยกขวาที่หลักกิโลเมตรที่ ๑๖ทางเข้าเขื่อนห้วยหลวง  ถนนทางหลวงชนบท หมายเลข  อด ๓๐๗๒  ระยะทางจากถนนทางแยกถึงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดระยะทางประมาณ  ๙.๕  กิโลเมตรมีพื้นที่โดยรวม ประมาณ ๔๐ ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ๒๕,๐๐๐ไร่  โดยมีอาณาเขตติดกับพื้นที่ตำบลต่างๆดังนี้
 
– ทิศเหนือ        ติดต่อกับเขตตำบลเชียงพิณ, ตำบลเมืองเพีย, อำเภอกุดจับ
– ทิศใต้           ติดต่อกับตำบลหนองไฮ, ตำบลหนองบัวบาน, อำเภอหนองวัวซอ
– ทิศตะวันออก   ติดต่อกับตำบลนิคมสงเคราะห์
– ทิศตะวันตก     ติดต่อกับตำบลหนองบัวบาน,อำเภอหนองวัวซอ
 
1.ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตตำบลโคกสะอาด
ตำบลโคกสะอาด ประกอบด้วยจำนวน ๑๐ หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่  ๑ บ้านโคกสะอาด (พื้นที่ทั้งหมด)
หมู่ที่  ๒ บ้านเขื่อนห้วยหลวง (พื้นที่ทั้งหมด)
หมู่ที่  ๓ บ้านดอนปอแดง (พื้นที่ส่วนมาก)
หมู่ที่  ๔  บ้านห้วยหินลาด (พื้นที่ส่วนมาก)
หมู่ที่  ๕ บ้านนิคมฯ ๔ (พื้นที่บางส่วน)
หมู่ที่  ๖  บ้านนิคมพัฒนา ๓ (เขต ทต.นิคมสงเคราะห์)
หมู่ที่ ๗ บ้านดงเจริญ (พื้นที่ทั้งหมด)
หมู่ที่  ๘ บ้านนาสมบูรณ์ (พื้นที่ทั้งหมด)
หมู่ที่ ๙  บ้านนิคมฯ ๓ (เขต ทต.นิคมสงเคราะห์)
หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีบูรพา (พื้นที่ทั้งหมด)
 
2.องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด มีหมู่บ้านเขตรับผิดชอบ ดังนี้
ตำบลโคกสะอาดเป็นพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดแบบไม่เต็มพื้นที่เนื่องจากมีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตเทศบาลนิคมสงเคราะห์สำหรับเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล โคกสะอาดมีจำนวน ๘ หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสะอาด ปีที่จัดตั้งชุมชน/หมู่บ้าน เมื่อ พ.ศ.๒๔๗๕
หมู่ที่ ๒ บ้านเขื่อนห้วยหลวง ปีที่จัดตั้งชุมชน/หมู่บ้าน เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๖
หมู่ที่ ๓ บ้านดอนปอแดง (พื้นที่ส่วนมาก) ปีที่จัดตั้งชุมชน/หมู่บ้าน เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๖
หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยหินลาด (พื้นที่ส่วนมาก) ปีที่จัดตั้งชุมชน/หมู่บ้าน เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๓
หมู่ที่ ๕ บ้านนิคมฯ ๔ (พื้นที่บางส่วน) ปีที่จัดตั้งชุมชน/หมู่บ้าน เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๖
หมู่ที่ ๗ บ้านดงเจริญ ปีที่จัดตั้งชุมชน/หมู่บ้าน เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๘
หมู่ที่ ๘ บ้านนาสมบูรณ์ ปีที่จัดตั้งชุมชน/หมู่บ้าน เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๙
หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีบูรพา ปีที่จัดตั้งชุมชน/หมู่บ้าน เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๘
 
3.องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด มีจำนวนครัวเรือนและจำนวนประชากร ดังนี้จำนวนครัวเรือน 1,675 ครัวเรือน
จำนวนประชากรทั้งหมด 4,922 คน
หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสะอาด) จำนวน ๔๑๐ ครัวเรือน จำนวนประชากร 1,215 คน
หมู่ที่ ๒ บ้านเขื่อนห้วยหลวง จำนวน ๘๓ ครัวเรือน จำนวนประชากร 272 คน
หมู่ที่ ๓ บ้านดอนปอแดง (พื้นที่ส่วนมาก) จำนวน ๑๘๔ ครัวเรือน จำนวนประชากร 587 คน
หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยหินลาด (พื้นที่ส่วนมาก) จำนวน ๗๐ ครัวเรือน จำนวนประชากร 212 คน
หมู่ที่ ๕ บ้านนิคมฯ ๔ (พื้นที่บางส่วน) จำนวน ๔๓ ครัวเรือน จำนวนประชากร 28 คน
หมู่ที่ ๗ บ้านดงเจริญ จำนวน ๒๐๖ ครัวเรือน จำนวนประชากร 651 คน
หมู่ที่ ๘ บ้านนาสมบูรณ์ จำนวน ๒๔๕ ครัวเรือน จำนวนประชากร 802 คน
หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีบูรพา จำนวน ๔๓๔ ครัวเรือน จำนวนประชากร 1,155 คน
 
24 เมษายน 2563
ข้อมูลหน่วยงาน

ข้อมูลพื้นฐาน

 
ข้อมูลพื้นฐาน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ยกฐานะจากสภาตำบลโคกสะอาด เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด  ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๙  ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไปเล่ม ๑๑๓ ตอนพิเศษ ๕๒ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคมพ.ศ. ๒๕๓๙
 
ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสะอาด  อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี  อยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอเมืองอุดรธานี  ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองอุดรธานีระยะทางประมาณ ๒๘ กิโลเมตรทางหลวงหมายเลข  ๒๑๖  (ถนนอุดรธานี-หนองบัวลำภู) แยกขวาที่หลักกิโลเมตรที่ ๑๖ทางเข้าเขื่อนห้วยหลวง  ถนนทางหลวงชนบท หมายเลข  อด ๓๐๗๒  ระยะทางจากถนนทางแยกถึงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดระยะทางประมาณ  ๙.๕  กิโลเมตรมีพื้นที่โดยรวม ประมาณ ๔๐ ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ๒๕,๐๐๐ไร่  โดยมีอาณาเขตติดกับพื้นที่ตำบลต่างๆดังนี้
 
– ทิศเหนือ        ติดต่อกับเขตตำบลเชียงพิณ, ตำบลเมืองเพีย, อำเภอกุดจับ
– ทิศใต้           ติดต่อกับตำบลหนองไฮ, ตำบลหนองบัวบาน, อำเภอหนองวัวซอ
– ทิศตะวันออก   ติดต่อกับตำบลนิคมสงเคราะห์
– ทิศตะวันตก     ติดต่อกับตำบลหนองบัวบาน,อำเภอหนองวัวซอ
 
1.ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตตำบลโคกสะอาด
ตำบลโคกสะอาด ประกอบด้วยจำนวน ๑๐ หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่  ๑ บ้านโคกสะอาด (พื้นที่ทั้งหมด)
หมู่ที่  ๒ บ้านเขื่อนห้วยหลวง (พื้นที่ทั้งหมด)
หมู่ที่  ๓ บ้านดอนปอแดง (พื้นที่ส่วนมาก)
หมู่ที่  ๔  บ้านห้วยหินลาด (พื้นที่ส่วนมาก)
หมู่ที่  ๕ บ้านนิคมฯ ๔ (พื้นที่บางส่วน)
หมู่ที่  ๖  บ้านนิคมพัฒนา ๓ (เขต ทต.นิคมสงเคราะห์)
หมู่ที่ ๗ บ้านดงเจริญ (พื้นที่ทั้งหมด)
หมู่ที่  ๘ บ้านนาสมบูรณ์ (พื้นที่ทั้งหมด)
หมู่ที่ ๙  บ้านนิคมฯ ๓ (เขต ทต.นิคมสงเคราะห์)
หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีบูรพา (พื้นที่ทั้งหมด)
 
2.องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด มีหมู่บ้านเขตรับผิดชอบ ดังนี้
ตำบลโคกสะอาดเป็นพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดแบบไม่เต็มพื้นที่เนื่องจากมีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตเทศบาลนิคมสงเคราะห์สำหรับเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล โคกสะอาดมีจำนวน ๘ หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสะอาด ปีที่จัดตั้งชุมชน/หมู่บ้าน เมื่อ พ.ศ.๒๔๗๕
หมู่ที่ ๒ บ้านเขื่อนห้วยหลวง ปีที่จัดตั้งชุมชน/หมู่บ้าน เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๖
หมู่ที่ ๓ บ้านดอนปอแดง (พื้นที่ส่วนมาก) ปีที่จัดตั้งชุมชน/หมู่บ้าน เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๖
หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยหินลาด (พื้นที่ส่วนมาก) ปีที่จัดตั้งชุมชน/หมู่บ้าน เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๓
หมู่ที่ ๕ บ้านนิคมฯ ๔ (พื้นที่บางส่วน) ปีที่จัดตั้งชุมชน/หมู่บ้าน เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๖
หมู่ที่ ๗ บ้านดงเจริญ ปีที่จัดตั้งชุมชน/หมู่บ้าน เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๘
หมู่ที่ ๘ บ้านนาสมบูรณ์ ปีที่จัดตั้งชุมชน/หมู่บ้าน เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๙
หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีบูรพา ปีที่จัดตั้งชุมชน/หมู่บ้าน เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๘
 
3.องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด มีจำนวนครัวเรือนและจำนวนประชากร ดังนี้จำนวนครัวเรือน 1,675 ครัวเรือน
จำนวนประชากรทั้งหมด 4,922 คน
หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสะอาด) จำนวน ๔๑๐ ครัวเรือน จำนวนประชากร 1,215 คน
หมู่ที่ ๒ บ้านเขื่อนห้วยหลวง จำนวน ๘๓ ครัวเรือน จำนวนประชากร 272 คน
หมู่ที่ ๓ บ้านดอนปอแดง (พื้นที่ส่วนมาก) จำนวน ๑๘๔ ครัวเรือน จำนวนประชากร 587 คน
หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยหินลาด (พื้นที่ส่วนมาก) จำนวน ๗๐ ครัวเรือน จำนวนประชากร 212 คน
หมู่ที่ ๕ บ้านนิคมฯ ๔ (พื้นที่บางส่วน) จำนวน ๔๓ ครัวเรือน จำนวนประชากร 28 คน
หมู่ที่ ๗ บ้านดงเจริญ จำนวน ๒๐๖ ครัวเรือน จำนวนประชากร 651 คน
หมู่ที่ ๘ บ้านนาสมบูรณ์ จำนวน ๒๔๕ ครัวเรือน จำนวนประชากร 802 คน
หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีบูรพา จำนวน ๔๓๔ ครัวเรือน จำนวนประชากร 1,155 คน
 
24 เมษายน 2563

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

  (นางสาวบัวใส คุณสมบัติ)
  ปลัดอบต.  ปฎิบัติหน้าที่
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

โทร 042-219949

 

email: Khoksaatsao@gmail.com