องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
กิจการสภา
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรม "หนูน้อยปลูกผักสวนครัว" ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีจันทราราม [10 สิงหาคม 2566]
โครงการอบรมให้ความรูทางกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปีงบมาณ พ.ศ. 2566 [28 มิถุนายน 2566]
โครงการสวนสมุนไพรพื้นบ้าน ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ [15 มิถุนายน 2566]
โครงการจัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 [28 เมษายน 2566]
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านห้วยหินลาด หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview18
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 4 หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview17
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านเขื่อนห้วยหลวง หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview12
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านดอนปอแดง หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview14
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านดงเจริญ หมู่ที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview14
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview11
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านศรีบูรพา หมู่ที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview12
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview15

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview30

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
(นายธัญญ์ อุปะชาคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
โทร : 093-1935295
(นายธัญญ์ อุปะชาคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
โทร : 093-1935295
นายสมบัติ บุญณะสิทธิ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 089-8430273
นายสมบัติ บุญณะสิทธิ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 089-8430273
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการต่ามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา
folder ข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการ
folder การปฏิบัติราชการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
folder นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สถิติ sitemap
วันนี้ 94
เดือนนี้5,710
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)38,294
ทั้งหมด 216,998


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
28/09/2566
28/09/2566
แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กพส.
25/09/2566
28/09/2566
การประชุมชี้แจงการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 คลินิกพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
กพส.
28/09/2566
28/09/2566
การรายงานข้อมูลการจัดตั้งชุมชนและคณะกรรมการชุมชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
สน.คท.
27/09/2566
28/09/2566
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
28/09/2566
28/09/2566
มาตรการรับมือฤดูฝนปี 2566 เพิ่มเติม เพื่อรองรับสถานการณ์เอลนีโญ
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กม.
28/09/2566
28/09/2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แก่ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ