ชื่อเรื่อง : โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุดเขตเทศบาลฯ-สามแยกบ้านนางบุญเรือง หมู่ที่ 4 บ้านห้วยหินลาด