ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรัง (ลงหินคลุก) หมู่ที่ 1 บ้านโคกสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง