ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและโครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง