ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-8089 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง