ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง