ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง