ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง