ชื่อเรื่อง : ซื้อแบบพิมพ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง