ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง