ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถจักรยานยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง