ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านดงเจริญและโครงการก่อสร้างซุ้มประตูหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านเขื่อนห้วยหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง