ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้าน น.ส.ศิริพร จันดาหาร หมู่ที่ 4 บ้านห้วยหินลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง