ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง