ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดบุญกองอมตธรรม หมู่ที่ 5 บ้านนิคมพัฒนา 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง