ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการเครื่องจักรกล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง