ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง