ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง