ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด (งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง