ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ชุดอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง