ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมศาลาพักริมทาง หน้าวัดป่าบ้านโนนสง่า หมู่ที่ 4 บ้านห้วยหินลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง