ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง