ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง