info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โทร.0-4221-9949
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 208
เดือนนี้ 3,854
เดือนที่แล้ว 7,763
ทั้งหมด 44,034

info_outline วิสัยทัศน์-พันธกิจ-ยุทธศาสตร์-เป้าประสงค์
วิสัยทัศน์-พันธกิจ-ยุทธศาสตร์-เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

    องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดหมายและปรารถนา คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า ที่มีประชาชนส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่หนาแน่นและสงบสุข และคาดการณ์ว่าในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุขน่าอยู่อาศัยและมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมดี จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคตดังนี้ “เป็นศูนย์กลางบริหารจัดการที่ดี สนับสนุนการศึกษา สร้างสุขภาพอนามัยที่ดี พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นพรั่งพร้อมเศรษฐกิจชุมชนเจริญก้าวหน้า หนุนนำการเป็นเขตปลอดยาเสพติด ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน”

พันธกิจ(Mission)

๑. จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งแวดล้อมที่ดี

๒. จัดให้มีการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตตามความจำเป็นขั้นพื้นฐาน

๓. จัดให้มีการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔. จัดให้มีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเอง

๕. จัดให้มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

๖. จัดให้มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการ และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหารและการจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์

๑. ปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐานต่อความต้องการของประชาชนเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต

๒.พัฒนาระบบการศึกษา วัสดุอุปกรณ์สื่อการสอนที่ทันสมัย และอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓.ส่งเสริมให้ประชาชนมีการรวมกลุ่มประกอบอาชีพและส่งเสริมการตลาดสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มอาชีพและพัฒนาการเกษตร

๔.ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์และได้รับความมั่นคงปลอดภัยในทรัพย์สิน

๕.ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีให้มีประสิทธิภาพพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้เพิ่มในการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นประชาชนสามารถตรวจสอบได้

๖.จัดให้มีการพัฒนาแหล่งน้ำตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน

ตัวชี้วัด

 ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 

๑. ร้อยละระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน

๒. ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก

๓.ร้อยละของอุบัติเหตุลดลง

๔. ร้อยละของครัวเรือนมีน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค

๕.ร้อยละของปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะให้ครบทุกครัวเรือน

๖.ร้อยละของปริมาณการขยายเขตประปาและการพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำ

๗. ร้อยละของจำนวนสิ่งปลูกสร้าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

๑. จำนวนโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาด้านการศึกษา

๒. จำนวนโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมด้านศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓. จำนวนโครงการ/กิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

๔.ร้อยละของชุมชนที่มีความสงบสุขพึงปรารถนาร่วมกัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๑. จำนวนโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมอาชีพ

๒. จำนวนโครงการ/กิจกรรมในการฝึกอาชีพ

๓. ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ

๔. ร้อยละของประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

 

๑. ร้อยละของคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น

๒. จำนวนโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการแก้ไขปัญหายาเสพติด

๓. ร้อยละของประชาชนที่มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตดีขึ้น

๔. ร้อยละของสถานที่ออกกำลังกาย

๕. ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ

๖. ร้อยละของประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขสวัสดิการทางสังคมอย่างถ้วนหน้า

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหารและการจัดการ

 

๑. จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาตนเอง

๒. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานในการพัฒนาท้องถิ่น

๓. ร้อยละของความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรและการให้บริการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

 

๑. จำนวนครั้งในการรณรงค์สร้างจิตสำนึกความตระหนักในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

๒. จำนวนกิจกรรมในการจัดการขยะ

๓.จำนวนโครงการ/กิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 

         
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายไพโรจน์ พรหมพินิจ)
ปลัดอบต.ปฎิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
โทร : 081-8712785
(นายไพโรจน์ พรหมพินิจ)
ปลัดอบต.ปฎิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
โทร : 081-8712785