messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
account_box สำนักปลัด
นางจินดา สุวรรณราช
หัวหน้าสำนักปลัด
(นางสาวนัฎฤทัย กลางเสนา)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(นางสาวจิระภา พิมพ์บูรณ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางอภิญญา พ่อบำรุง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นายธนากิต ขันเดช
นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฎิบัติการ
นายศรทอง แสนโชติ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติงาน
- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
(นายไชยยา ภูหัดธรรม)
พนักงานขับรถยนต์
(นายเลิศศักดิ์ แก้วสุวรรณ)
คนงานทั่วไป
นายภูเรศวร์ บุญศรี
คนงานทั่วไป
นางสาวหทัยชนก โพนธาตุ
คนงานทั่วไป
นายชญศักดิ์ ป้องคำหาญ
คนงานทั่วไป
- ว่าง -
พนักงานขับรถยนต์