info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โทร.0-4221-9949


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 210
account_box สมาชิกสภา
(นายธัญญ์ อุปะชาคำ)
ประธานสภาฯ
โทร : 093-4170022
(นายธัญญ์ อุปะชาคำ)
ประธานสภาฯ
โทร : 093-4170022
(นายประเสริฐ อยู่สูงเนิน)
รองประธานสภาฯ
โทร : 091-3591868
(นายประเสริฐ อยู่สูงเนิน)
รองประธานสภาฯ
โทร : 091-3591868
(นายไพโรจน์ พรหมพินิจ)
เลขานุการสภาฯ
โทร : 081-8712785
(นายไพโรจน์ พรหมพินิจ)
เลขานุการสภาฯ
โทร : 081-8712785
(นายสุรเดช นาหนองตูม)
สมาชิกสภา หมู่ 1
โทร : 083-3562665
(นายสุรเดช นาหนองตูม)
สมาชิกสภา หมู่ 1

โทร : 083-3562665
(นางศุจินทรา บุญศรี)
สมาชิกสภา หมู่ 1
โทร : 082-3098009
(นางศุจินทรา บุญศรี)
สมาชิกสภา หมู่ 1

โทร : 082-3098009
(นายแพ แสงโคตร)
สมาชิกสภา หมู่ 2
โทร : 095-7578197
(นายแพ แสงโคตร)
สมาชิกสภา หมู่ 2

โทร : 095-7578197
(นางล้วนงาม มาตรแสง)
สมาชิกสภา หมู่ 2
โทร : 088-5124842
(นางล้วนงาม มาตรแสง)
สมาชิกสภา หมู่ 2

โทร : 088-5124842
(นางสุดใจ ทับทิมใส)
สมาชิกสภา หมู่ 3
โทร : 089-9406843
(นางสุดใจ ทับทิมใส)
สมาชิกสภา หมู่ 3

โทร : 089-9406843
(นายเฉลิม ทะวะรีย์)
สมาชิกสภา หมู่ 4
โทร : 062-1577731
(นายเฉลิม ทะวะรีย์)
สมาชิกสภา หมู่ 4

โทร : 062-1577731
(นางนัยน์ปพร เยี่ยงคนไทย)
สมาชิกสภา หมู่ 4
โทร : 065-3092264
(นางนัยน์ปพร เยี่ยงคนไทย)
สมาชิกสภา หมู่ 4

โทร : 065-3092264
(นายบุญมี กระบือคูณ)
สมาชิกสภา หมู่ 5
โทร : 086-8353455
(นายบุญมี กระบือคูณ)
สมาชิกสภา หมู่ 5

โทร : 086-8353455
(นางประมวล กระบือคูณ)
สมาชิกสภา หมู่ 5
โทร : 084-4185202
(นางประมวล กระบือคูณ)
สมาชิกสภา หมู่ 5

โทร : 084-4185202
นายสมบัติ พละพร
สมาชิก สภาอบต.หมู่ที่ 7
โทร : 089-4121287
นายสมบัติ พละพร
สมาชิก สภาอบต.หมู่ที่ 7

โทร : 089-4121287
(นายใจ คนแรง)
สมาชิกสภา หมู่ 8
โทร : 080-4179264
(นายใจ คนแรง)
สมาชิกสภา หมู่ 8

โทร : 080-4179264
(นางขวัญจิตร คุณแก้ว)
สมาชิกสภา หมู่ 10
โทร : 095-1866204
(นางขวัญจิตร คุณแก้ว)
สมาชิกสภา หมู่ 10

โทร : 095-1866204
(นางสาวมณเทียร สาสิม)
สมาชิกสภา หมู่ 10
โทร : 083-1487195
(นางสาวมณเทียร สาสิม)
สมาชิกสภา หมู่ 10

โทร : 083-1487195
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายไพโรจน์ พรหมพินิจ)
ปลัดอบต.ปฎิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
โทร : 081-8712785
(นายไพโรจน์ พรหมพินิจ)
ปลัดอบต.ปฎิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
โทร : 081-8712785