info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โทร.0-4221-9949account_box สมาชิกสภา
(นายประเทือง สุบรรณ์)
ประธานสภาฯ
โทร : 084-8878007
(นายประเทือง สุบรรณ์)
ประธานสภาฯ
โทร : 084-8878007
(นายเกียรติสกุล ทับทิมใส)
รองประธานสภาฯ
โทร : 087-2378166
(นายเกียรติสกุล ทับทิมใส)
รองประธานสภาฯ
โทร : 087-2378166
(นางณัฐณิชาช์ ภาคะ)
เลขานุการสภาฯ
โทร : 098-1151270
(นางณัฐณิชาช์ ภาคะ)
เลขานุการสภาฯ
โทร : 098-1151270
(นายสุรเดช นาหนองตูม)
สมาชิกสภา หมู่ 1
โทร : 083-3562665
(นายสุรเดช นาหนองตูม)
สมาชิกสภา หมู่ 1

โทร : 083-3562665
(นายกิตติทัศน์ บุริพัก)
สมาชิกสภา หมู่ 2
โทร : 063-2051294
(นายกิตติทัศน์ บุริพัก)
สมาชิกสภา หมู่ 2

โทร : 063-2051294
(นางประมวล กระบือคูณ)
สมาชิกสภา หมู่ 5
โทร : 084-4185202
(นางประมวล กระบือคูณ)
สมาชิกสภา หมู่ 5

โทร : 084-4185202
นายพูลศักดิ์ เรืองทอง
สมาชิก สภาอบต.หมู่ที่ 7
โทร : 080-1986528
นายพูลศักดิ์ เรืองทอง
สมาชิก สภาอบต.หมู่ที่ 7

โทร : 080-1986528
(นายมานิต มาพลัน)
สมาชิกสภา หมู่ 10
โทร : 092-3420456
(นายมานิต มาพลัน)
สมาชิกสภา หมู่ 10

โทร : 092-3420456
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายธัญญ์ อุปะชาคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
โทร : 093-1935295
(นายธัญญ์ อุปะชาคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
โทร : 093-1935295
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 188