องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
ว่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ กลาง/ต้น)
(นายสาคร ศรีเฉลิม)
รองปลัด อบต.(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
โทร : 093-6491559
(นางจินดา สุวรรณราช)
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทร : 081-0618989
(นางสินีนาฎ โสภาจิตต์)
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
โทร : 081-8728922
(นายรัชพล บัวพรมมี)
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
โทร : 086-2389882
(นางสาวนิมวรธร ชัยสว่างวงศ์)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
โทร : 081-9656041
(นางสาวกนกรัตน์ แก้วทอง)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
โทร : 098-9534588