info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โทร.0-4221-9949


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 139
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(นายไพโรจน์ พรหมพินิจ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
โทร : 081-8712785
(นายไพโรจน์ พรหมพินิจ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
โทร : 081-8712785
(นายสาคร ศรีเฉลิม)
รองปลัด อบต.
โทร : 093-6491559
(นายสาคร ศรีเฉลิม)
รองปลัด อบต.
โทร : 093-6491559
(นางจินดา สุวรรณราช)
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 081-0618989
(นางจินดา สุวรรณราช)
หัวหน้าสำนักปลัด

โทร : 081-0618989
(นางสินีนาฎ โสภาจิตต์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-8728922
(นางสินีนาฎ โสภาจิตต์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร : 081-8728922
(นายรัชพล บัวพรมมี)
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 086-2389882
(นายรัชพล บัวพรมมี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร : 086-2389882
(นางสาวนิมวรธร ชัยสว่างวงศ์)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร : 081-9656041
(นางสาวนิมวรธร ชัยสว่างวงศ์)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

โทร : 081-9656041
(นางสาวกนกรัตน์ แก้วทอง)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 098-9534588
(นางสาวกนกรัตน์ แก้วทอง)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

โทร : 098-9534588
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายไพโรจน์ พรหมพินิจ)
ปลัดอบต.ปฎิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
โทร : 081-8712785
(นายไพโรจน์ พรหมพินิจ)
ปลัดอบต.ปฎิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
โทร : 081-8712785